Hva sier loven?

Hva gjør du hvis du er bekymret for et barn? Les mer her!

Trakassering

Straffeloven § 266 omhandler ulike former for sjikane/trakassering. Her stilles det ikke krav om at trakasseringen har gitt seg utslag i en fysisk handling eller er seksuelt motivert. Bestemmelsen gjelder skremmende eller plagsom opptreden, eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år. Kravet om at handlingen må være hensynsløs, gjelder også den plagsomme atferden, slik at dagliglivets små krenkelser faller utenfor. I forarbeidene er det uttalt at kravet til «hensynsløs» atferd som oftest vil forutsette at atferden er «moralsk forkastelig». «Plagsom opptreden» omfatter utidige personlige henvendelser.

Straffeloven § 297 rammer seksuell handling med noen som ikke har samtykket. De fleste tilfeller av seksuell trakassering som gir seg utslag i fysiske handlinger mot fornærmede, rammes av bestemmelsen.

Straffeloven § 298 rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Kikking som er seksuelt motivert, omfattes av bestemmelsen.

Straffeloven § 305 rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Spredning av bilder

Alle som publiserer bilder på nettet, må forholde seg til bestemmelsene i personopplysningsloven og åndsverkloven. Der står det blant annet at det ikke er lov å legge ut et bilde av en person uten samtykke av den avbildede. Det er den som har publisert bildet, som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.

Hvis bildene innholder ting som krenker privatlivets fred, kan det også være i strid med straffeloven § 267 å legge ut bildene på nett. Å distribuere eller offentliggjøre bilder eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes, faller inn under denne bestemmelsen. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler.

Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn

Det er ulovlig å produsere bilder som seksualiserer barn eller viser seksuelle overgrep mot barn. Dette følger av straffeloven § 311a. Det er også forbudt å eie og distribuere slike bilder. Ifølge straffeloven dreier det seg om fremstilling av seksuelle overgrep mot barn hvis et barn (under 18 år) er avbildet på bilder av misbruk. Det samme gjelder seksualiserte positurer og bilder av barns kjønnsorganer.

Grooming

Det er straffbart etter straffeloven § 306 å avtale et møte med et barn under 16 år i den hensikt å begå et seksuelt overgrep mot barnet (såkalt barnelokking eller «grooming»). Bare det å avtale et slikt møte kan være nok til at man blir straffet for forsøk på seksuelt overgrep – selv om noe fysisk møte faktisk ikke finner sted.

Seksuelle krenkelser og overgrep

Det er straffbart å vise eller sende seksuelt krenkende bilder og filmer når mottakeren er under 16 år eller ikke har samtykket i å motta bildene eller filmene. Dette står det om i straffeloven § 298. Det kan dreie seg om pornografisk materiale, bilder som dokumenterer overgrep mot barn, eller seksuelle bilder av en selv. Det er egentlig ingen forskjell på krenkende eller uanstendig atferd i en offentlig park eller samme type atferd foran et mobilkamera, slik at andre kan se det på nettet.

Det er forbudt å få barn til å utføre seksuelle handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, jf. straffeloven §§ 299 og 302. Loven krever ikke at gjerningsmannen har truet eller presset barna for at det skal være straffbart. Også forsøk på å få barn til å utføre slike handlinger er straffbare, selv om de faktisk ikke utfører handlingene.

Nettovergrep er likestilt med voldtekt til samleie dersom man har presset noen til å føre en gjenstand inn i skjede- eller endetarmsåpningen. Strafferammen for slike overgrep er 15 år, og minstestraffen er tre år. Overgrep av denne typen er også straffbare selv om den fornærmede ikke gjør som gjerningspersonen instruerer. Han vil da kunne bli dømt for voldtektsforsøk.

Til deg som er bekymret

Hva gjør du egentlig hvis du mistenker at noe er galt? At barnet har fått intime bilder spredt uten samtykke, eller opplevd seksuelle krenkelser på nettet? Hvordan vet du hvor grensen går mellom å beskytte barnet og å snoke i barnets privatliv? Det er lett å la bekymringene ta overhånd, men for å få til en åpen dialog med barnet, kan det hjelpe å kjenne til noen vanlige fallgruver.

Uansett hva uroen din bygger på, er det viktig å ta den på alvor. Som voksen har du et ansvar som noen ganger krever at du går mot barnets ønsker og tar en konflikt. Det er lett å opptre som «politi» og begynne å nøste i bekymringene sine for å få svar. Men i stedet for å gå rett fra tanke til handling kan det være lurt å forklare for barnet hvordan du tenker, og hva du ønsker å gjøre, før du faktisk gjør noe konkret, som å installere en brannmur på datamaskinen eller opprette en profil på et nettsted barnet bruker.

Snakk om seksuelle krenkelser og overgrep, og forklar at det er ulovlig å tvinge et barn til seksuelle handlinger. Vær tydelig på at barnet ikke har skyld i det som skjer eller har skjedd. Det samme gjelder hvis barnet har fått bilder spredt. Vis at du bryr deg, og at du er der for barnet.

Det er ikke sikkert du vil få svar første gang du spør, kanskje ikke andre gang heller. Skyld- og skamfølelse gjør det ofte vanskelig for barn å fortelle. Å åpne seg for en forelder eller omsorgsperson kan føles uoverkommelig, og derfor er det viktig at du viser barnet at det finnes andre alternativer. I dette materiellet nevner vi noen eksterne instanser som kan være til støtte hvis du bekymrer deg for at et barn har vært utsatt for seksuelle krenkelser eller at nakenbilder har havnet på avveie.

Men hvis du kommer over en mistenkelig samtale, eller hvis barnet ditt forteller deg at noe har skjedd, er det viktig at du melder det til politiet. Å kontakte barn i seksuell hensikt er et alvorlig lovbrudd, og det er alltid politiet som må avgjøre om en hendelse skal etterforskes.

Hvis du jobber med barn og unge, for eksempel i skole, skolefritidsordning eller barnehage, gjelder melde- og opplysningsplikten. Det innebærer at du har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Dette kan du lese mer om på https://www.bufdir.no/barnevern/. Der finner du også lenke til barnevernloven § 6-4, som forklarer nærmere om reglene.

Her kan du få mer informasjon

SLETTMEG.NO kan bistå om du finner uønsket informasjon på nett. Her får du råd om hvordan du kan forsøke å få fjernet uønskede bilder, falske profiler og krenkende informasjon eller få rettet uriktige opplysninger som er publisert på nettet. Tjenesten har kjennskap til hva det er mulig å få slettet, og hvordan du best kan gå frem når du ønsker å slette noe.
www.slettmeg.no

hjelp@slettmeg.no
Tlf. 08247


SEX OG SAMFUNN er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse.
www.sexogsamfunn.no
post@sexogsamfunn.no
Tlf.: 22 99 39 00


KONFLIKTRÅDET er en gratis statlig tjeneste som hjelper partene i en konflikt til å snakke sammen om konflikten og få innblikk i hvordan den oppleves for den andre. Fokuset er hva som skal til for å gjenopprette urett og krenkelser som har skjedd, og å lage en plan for hvordan partene skal forholde seg til hverandre i fremtiden.
www.konfliktraadet.no


POLITIET kan også gir råd dersom du mistenker at et barn utsettes for seksuelle overgrep. Dette er særlig viktig hvis du har en sterk mistanke. Du skal ikke selv konfrontere antatt gjerningsperson med mistankene dine. Det er politiets oppgave.
Direktenummer: 02800
Nødnummer: 112
www.politiet.no


SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP er et lavterskeltilbud til utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. Det finnes 23 slike sentre i Norge, minst ett i hvert fylke, samt Dixi Ressurssenter mot voldtekt i Oslo. Se oversikt over hjelpetilbud: https://fmso.no/finnetsenter/


SEX OG POLITIKK er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Siden 2010 har Sex og Politikk avviklet en landsdekkende seksualitetsundervisningskampanje som kalles Uke 6. På nettsiden finnes en mengde undervisningsmateriell for grunnskole og videregående skole.
www.sexogpolitikk.no
post@sexogpolitikk.no


Utforsk de andre temaene