Norge er på plass
i FNs sikkerhetsråd

Foto av de nye medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Nå vil Norge
sette barna først

Foto av nye medlemmer i FNs sikkerhetsråd og et foto av Shogofa, ni år, som er flyktning i Afghanistan.

Av Philip Crabtree, Inge Lie og Kristoffer Nilsen – foto av Eskinder Debebe/UN Photo og Redd Barna

Sammen med USA, Russland, Kina og 11 andre land skal Norge utforme felles sikkerhetspolitikk de neste to årene. Norge skal lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt. Det er noe Redd Barna har jobbet for og er veldig glad for – aldri før har barn lidd så mye i krig som nå.

– Hvordan barn beskyttes har stor betydning for fred og forsoning, retur og gjenoppbygging, og for å forebygge konflikt. Det sier FN-ambassadør Mona Juul til Redd Barna. 

– Jeg er glad for muligheten til å lede den viktige arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt. Ledervervet gir god mulighet for å bidra til økt ansvarliggjøring på dette området. Beskyttelse av barn i væpnet konflikt er sentralt i arbeidet for fred og sikkerhet, sier hun. 

Dialog om tiltak

Redd Barna – med vår over 100-årige internasjonale historie med å beskytte barn i krig – har en tett dialog med norsk UD om hva som er de beste tiltakene. Norge vil arbeide for at Sikkerhetsrådets resolusjoner, fredsmandater og politiske oppdrag inneholder forslag til praktisk implementering av tiltakene.  

– Det tette samarbeidet og dialogen med sivilt samfunn, inkludert Redd Barna, vil fortsette, sier Cathrine Andersen, spesialrepresentant for beskyttelse av sivile i Utenriksdepartementet. 

– Å lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt er en mulighet for Norge til å samle Sikkerhetsrådet om å styrke beskyttelsen av barn, sier hun.  

FNs sikkerhetsråd

FNs logo

Har hovedansvaret for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.
Femten land er medlemmer. Fem land her faste plasser: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. Ti velges av FNs generalforsamling.
Norge er er nå valgt til å sitte i sikkerhetsrådet for to år.


«Hvordan barn beskyttes har stor betydning
for fred og forsoning»

Foto av FN-ambassadør Mona Juul

Mona Juul, FN-abassadør

Mona Juul, FN-abassadør

Spør Maher (8) hva det vil si å være barn i Syria-krigen.

Foto av Maher, åtte år, som er flyktning fra Syria-krigen.

Maher kan knapt gå og har store problemer med å fordøye maten. Som femåring ble han truffet av metallbitene fra en granat som gikk av nær huset. 

Foto av Maher, åtte år, som er flyktning fra Syria-krigen.

Den ene foten er nå kortere enn den andre, og indre organer i magen ble ødelagt. Krigen har drevet familien på flukt fra leir til leir, på leting etter beskyttelse.

Foto av Maher, åtte år, som er flyktning fra Syria-krigen.

Barnets navn er endret av hensyn til barnets beskyttelse.

Barnets navn er endret av hensyn til barnets beskyttelse.

Enorme lidelser og rettighetsbrudd

For Redd Barna er det utrolig viktig at Norge lykkes med å få gjennomslag for sine prioriteringer:

– FNs Sikkerhetsråd har vedtatt en rekke resolusjoner som har som formål å beskytte barn i krig og konflikt, men til tross for dette ser vi at overgrepene mot barn i krig og konflikt øker.

Det sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

– Grove overgrep mot barn som bortføring, rekruttering til væpnede grupper, seksuell vold, angrep på skoler og sykehus, drap og lemlesting øker i omfang og utbredelse. Disse overgrepene innebærer ikke bare enorme lidelser og rettighetsbrudd for barna som rammes, men også for deres familier og deres samfunn, sier Lange.

Morgendagens ledere

– Barna som vokser opp i krig i dag er morgendagens ledere og vår felles framtid. Derfor er vi veldig glad for at beskyttelse av barn er inkludert blant de prioriterte temaene for Norge i rådet. Dette har vi i Redd Barna bedt om og jobbet for de siste årene.

Norge får et spesielt ansvar i rådet som såkalt pennefører for konflikten i Afghanistan og for humanitært arbeid i Syria.

– Dette betyr at Norge kan gjøre en livsviktig forskjell for barn som vokser opp i disse langvarige konfliktene. Vi håper Norge bruker muligheten godt, ikke bare til å styrke beskyttelsen av barna, men også til at barns stemmer blir hørt og tatt hensyn til i pågående fredsforhandlinger, og i arbeidet for å beskytte sivile i de to landene, sier Lange.

Foto av generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

«Barna som vokser opp i krig i dag er morgendagens ledere og vår felles framtid. Derfor er vi veldig glad for at beskyttelse av barn er inkludert blant de prioriterte temaene for Norge i rådet.»

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna


Vær med på å støtte Redd Barnas arbeid for bedre beskyttelse av barn!

Spør Shogofa (9) hva det vil si å være barn i Afghanistan-krigen.

Foto av Spør Shogofa, ni år gammel flykning i i Afghanistan.

Shogofa fikk hodeskader og mistet noen fingre da en rakett traff familiens hjem. Tre brødre døde. Moren ble alvorlig traumatisert.

Foto av Spør Shogofa, ni år gammel flykning i i Afghanistan.

Hun sier familien hadde «alt» hjemme i Fayrab-provinsen. Hun likte å leke med venner og gikk på skolen. Nå bor familien i et telt på en støvete slette, og har knapt råd til mat.

Foto av Spør Shogofa, ni år gammel flykning i i Afghanistan.

Barnets navn er endret av hensyn til barnets beskyttelse.

Barnets navn er endret av hensyn til barnets beskyttelse.

2021 – tragiske markeringer 

Ett av fem barn i verden vokser opp i konfliktområder hvor de utsettes for grove overgrep og menneskerettighetsbrudd. I 2021 har krigen i Syria nå pågått i 10 år, og i Afghanistan i snart 20.  

Antallet FN-registrerte overgrep mot barn i konfliktområder er på det høyeste nivået siden 2005, viser Redd Barna-rapporten Stop the War on Children – Gender Matters fra februar 2020. 

Ifølge rapporten har det de siste ti årene vært en stor økning i antall barn som bor i konfliktområder – og nærmest en tredobling i antall alvorlige overgrep mot disse barna.  

Både gutter og jenter rammes hardt i krig, men på ulike måter. Mens flest gutter drepes, lemlestes, bortføres og rekrutteres til stridende parter, har jenter større risiko for å bli utsatt for seksuell vold, viser Redd Barnas rapport. Men for begge kjønn er krig blitt farligere. 

Rapporten viser også at det er farligst å være barn i de følgende ti landene i krig: Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Irak, Jemen, Mali, Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Syria.

Vil bruke enhver anledning

Mona Juul sier til VG at når det kommer til Norges arbeid med humanitært arbeid i Syria, er det spesielt barnas situasjon som vil bli satt på dagsorden i Sikkerhetsrådet. 

– Nærmere fem millioner barn i Syria er alvorlig rammet av konflikten og mangler mat, helsehjelp og skolegang og ikke minst: sikkerhet. Det er en tragedie hvordan en hel generasjon barn og ungdommer har fått ødelagt livene sine på grunn av denne konflikten som snart går inn i sitt tiende år, sier hun til VG. 

– Det er denne generasjonen som får oppgaven med å bokstavelig talt reparere landet sitt. I Sikkerhetsrådet vil Norge bruke enhver anledning til å oppfordre parter til å respektere barns rettigheter, sier Juul.

Omslaget til rapporten Stop the war on children 2020: Gender matters

Stop the War on Children – 2020: Gender Matters

Stop the War on Children – 2020: Gender Matters

  • Norge må bli en tydelig og modig leder av arbeidsgruppen for barn i væpnet konflikt.
  • Norge bør ta til orde for tilstrekkelige ressurser til og ekspertise på barns beskyttelse i alle fredsbyggingsmisjoner og humanitære kriser.
  • Stater og aktører må stilles til ansvar for overgrep mot barn. Norge må fremme arbeidet for trygge skoler i Sikkerhetsrådet.
  • Norge må jobbe for en resolusjon mot angrep på utdanning og at flere medlemsland i FN skal slutte seg til Erklæringen om trygge skoler.
  • Norge må ta til orde for meningsfull deltakelse og innflytelse av barn og ungdom i fredsprosesser.
  • Les det åpne brevet Redd Barna og andre organisasjoner sendte til FNs generalsekretær.

  426 millioner barn lever i konfliktområder i dag. Støtt Redd Barnas arbeid for å sikre alle barn sin rett til beskyttelse og skolegang!